Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

Opracowanie ankiety

Wykonujemy analizy statystyczne wyników ankiet oraz badań na potrzeby prac magisterskich, licencjackich i doktorskich. W każdej przygotowywanej przez na analizie znajdują się obliczenia statystyczne pozwalające na weryfikację postawionych hipotez badawczych, opracowanie graficzne wyników w formie tabel i wykresów, a także opis zastosowanych metod badawczych. Opisujemy i interpretujemy wszystkie uzyskane wyniki. Czas realizacji zlecenia zazwyczaj nie przekracza 3 dni. Poniżej przedstawiamy fragment opracowania ankiety.

 

Rozdział empiryczny pracy magisterskiej lub innej publikacji naukowej zwykle  opiera się na opracowaniu wyników ankiety badawczej przedstawianej respondentom. W celu udzielanie odpowiedzi na pytania oraz hipotezy badawcze należy przeprowadzić analizę statystyczną uzyskanych wyników.

OPRACOWANIE

Analizowana grupa badawcza liczyła 42,9% kobiet oraz 57,1% mężczyzn (Ryc. 1). Średnia arytmetyczna w przypadku wieku badanych osób wyniosła 38 lat przy odchyleniu standardowym równym 10,49 roku, mediana to 36 lat, najmłodsza osoba miała 21 lat, natomiast najstarszy respondent ukończył 64 rok życia (Tab. 1, Ryc. 2). W badanej populacji znalazło się 57,1% respondentów żyjących w miastach, natomiast 42,9% osób mieszkało na wsi (Ryc. 3). Wykształcenie podstawowe uzyskało 8,2% ankietowanych, 20,4% osób ukończyło zasadniczą szkołę zawodową, 38,8% zakończyło swoją edukację po ukończeniu szkoły średniej, natomiast 32,7% respondentów uzyskało tytuł magistra lub licencjata (Ryc. 4).

Rycina.1 Płeć
 
Tabela 1. Miary tendencji centralnej oraz rozproszenia: wiek
 
 
Rycina 2. Wiek
 
Rycina 3. Miejsce zamieszkania
 
Rycina 4. Wykształcenie
 

W wyuczonym zawodzie pracowało 57,1% ankietowanych (Ryc. 5). Większość osób mieszkających w miastach (67,9%) pracowała w wyuczonym zawodzie, natomiast wśród respondentów zamieszkujących obszary wiejskie przeważały osoby, których zawód nie był związany z kierunkiem ich edukacji. Analizowany związek okazał się istotny statystycznie (Tab. 2).

 
 
Rycina 5. Czy pracuje Pan/ Pani w wyuczonym zawodzie?
 
Tabela 2. Odpowiedzi na pytanie: "Czy pracuje Pan/ Pani w wyuczonym zawodzie?" w zależności od miejsca zamieszkania
 

Pracę w pełnym wymiarze godzinowym wykonywało 69,4% ankietowanych, 26,5% osób pracowało na 1/2 etatu, natomiast 4,1% respondentów na 1/4 etatu (Ryc. 6). Odnotowano istotną zależność pomiędzy wiekiem ankietowanych a wymiarem ich czasu pracy. Wraz ze wzrostem wieku respondentów wydłużał się ich dzienny czas pracy (Tab. 3).

 
 
Rycina 6. W jakim wymiarze czasu Pan/ Pani pracuje?
 
Tabela 3. Odpowiedzi na pytanie: "W jakim wymiarze czasu Pan/ Pani pracuje?" w zależności od wieku
 
 

Specjalistyczne kursy związane z wykonywanym zawodem ukończyło 49% ankietowanych (Ryc. 7). Poszczególnymi czynnikami podczas wyboru obecnego miejsca pracy kierował się następujący odsetek respondentów: wysokość wynagrodzenia – 44,4%; możliwość rozwoju – 37,8%; możliwość poszerzenia kwalifikacji – 24,4%; opinia znajomych na temat pracodawcy – 22,2%; lokalizacja – 20%; możliwość poznania ciekawych ludzi – 17,8% (Ryc. 8).

 
Rycina 7. Czy ukończył/a Pan/Pani specjalistyczne kursy związane z wykonywanym zawodem?
 
Rycina 8. Czym kierował/a się Pan/Pani wybierając obecne miejsce pracy?
 

Wśród ankietowanych znalazło się 63,3% osób, które były zadowolone z wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w obecnym miejscu zatrudnienia (Ryc. 9). Zdecydowana większość ankietowanych żyjących w miastach (78,6%) była zadowolona z wysokości wynagrodzenia, natomiast wśród mieszkańców wsi przeważały osoby, które nie były usatysfakcjonowane wysokością swojej pensji (57,1%). Miejsce zamieszkania ankietowanych istotnie wpływało na ich zadowolenie z wysokości wynagrodzenia w obecnym miejscu pracy (Tab. 4).

 
Rycina 9. Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a z wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w obecnym miejscu zatrudnienia?
 
 Tabela 4. Odpowiedzi na pytanie: "Czy jest Pan/ Pani zadowolony/a z wysokości wynagrodzenia otrzymywanego w obecnym miejscu zatrudnienia?" w zależności od miejsca zamieszkania
 
 

Średnia ocena satysfakcji ankietowanych z wykonywanej przez nich pracy to 3,51, odchylenie standardowe wyniosło 1,24, mediana to 4, wartość minimalna wyniosła 1, natomiast najwyższa ocena to 5 (Tab. 1, Ryc. 10).

 
 Tabela 5. Miary tendencji centralnej oraz rozproszenia: jak w skali od 1 do 5 oceniasz swoją satysfakcję z wykonywanej pracy?
 
Rycina 10. Jak w skali od 1 do 5 oceniasz swoją satysfakcję z wykonywanej pracy?
 

Przeprowadzamy kompleksowe analizy statystyczne ankiet dla studentów, pracowników naukowych, a także firm i przedsiębiorców. Masz pytania lub chcesz otrzymać wycenę analizy?
Napisz lub zadzwoń:

STATSA – Analizy, obliczenia, profesjonalne usługi statystyczne

kontakt@statsa.pl
+48 881 013 404

Formularz kontaktowy